Read in English

Eùropejskô Stowôra Dzénników w Jãzëkach Mniészëznów i Regionalnëch Jãzëkach (MIDAS) a téż International Press Institute (IPI) dôwają do wiédzë dzysô, to je 12 łżëkwiata 2021 rokù, że zaczinô sã pierszi nôbór zgłoszeniów na nôùkòwé stipendium NewsSpectrum Fellowship.

Wniósczi ò stipendium mògą zgłosziwac gazétnicë i jinszi warkòwi robòtnicë mediów, chtërny robią w mediach w jãzëkach mniészëznów w Eùropejsczi Ùnie (wespół z romsczim jãzëkã i jãzëkama migrantów), jegò célã je zachãcywanié do warkòwi wespółrobòtë midzë wëdôwiznama mniészëznów i jãzëkòwëch wikszosców.

NewsSpectrum planëje w 2021 rokù ùdëtkòwic 40 stipendiów w dwùch programach: Collaborative Reporting Fellowships a téż Professional Placement Fellowships.

Ôrtë stipendiów i terminë aplikòwaniô

Stipendium Collaborative Reporting Fellowship wspiérô repòrtersczé projektë zjiscywóné przez gazétników robiącëch w mediach w mniészëznowëch jãzëkach (rechùjącë do tegò karna stójnëch nieetatowëch wespółrobòtników) we wespółrobòce z gazétnikã abò wëdôwizną mediów w jãzëkù wikszoscë.

Repòrtersczi projekt mòże miec równo jaką témã wôżną spòlëznowò dlô òdbiérców òbëdwùch redakcjów. Pierszeństwò bãdą równak miałë projektë pòkazywającé kònkretną stojiznã abò òbrôz mniészëznowëch karnów w EÙ, abò òdnieseniów midzë mniészëzną a wikszoscą. Rôd bãdą téż widzóné projektë, jaczé wëklarëją eùropejsczé sprawë w mediach w jãzëkach mniészëznów. Je mòżlëwòta wëzwëskaniô wszëtczich ôrtów gazétnictwa (dzennikarstwa), dokazë mògą bëc pùblikòwóné we wszelejaczich fòrmatach. Chãtno bãdą przëjimóné cyfrowé i/abò aùdiowizualné dokazë. Dokazë mają bëc pùblikòwóné tak we wëdôwiznie w jãzëkù mniészëznë, jak i wikszoscë.

Termin aplikòwaniô na stipendium Collaborative Reporting Fellowships mijô 28 maja 2021 rokù. Dwa dodôwkòwé nôbòrë wniosków w programie òstóną ògłoszoné w czerwińcu i w zélnikù. Zdrzë całowną infòrmacjã i òdpòwiedzë na nôczãscy zadôwóné pëtania.

Stipendium Professional Placement Fellowship wspòmôgô dopasowóné krótkòterminowé robòcé bëtnoscë abò studijné wizytë we wikszoscowëch mediach warkòwëch robòtników z mniészëznowëch mediów. Stipendium je namienioné dlô wszëtczich robòtników mniészëznowëch wëdôwiznów, w tim gazétników, redaktorów, fòtorepòrterów, menedżerów newsroomów, menedżerów spòlëznowëch mediów, menedżerów spòlëznë abò robòtników karnów, jaczé sã zajimają cyfrowima innowacjama. Mògą téż aplikòwac stójny nieetatowi wespółrobòtnicë. Stipendium mòże bëc wëzwëskóné do wspieraniô ùtwórczich ùmiejãtnosców a téż wëmianë wiédzë w rozmajitëch redakcjowëch òbrëmiach, w tim twòrzenim newsów, cyfrowi transfòrmacje, biznesowëch mòdłach, angażowanim òdbiérców  i bùdowie spòlëznë.

Wniosczi ò stipendium Professional Placement Fellowship bãdą taksowóné wcyg òd dzys, 12 łżëkwiata 2021 rokù, do 28 maja 2021 rokù. Na terô je w planach zgłoszenié jednégò dodôwkòwégò nôbòru wniosków na stipendium Professional Placement Fellowship. Zdrzë całowną infòrmacjã i òdpòwiedzë na nôczãscy zadôwóné pëtania.

Chto i jak mòże aplikòwac

Robòtnicë mediów w jãzëkach mniészëznów mògą wnioskòwac ò stipendium, żelë jich wëdôwizna je w EÙ abò we Wiôldżi Britanie i twòrzi nômni 51% swòjich zamkłosców w jãzëkù mniészëznów (to òbjimô téż jãzëczi migrantów i romsczé). Wicy ò tim, jaczé jãzëczi są kwalifikòwóné, dowiéta sã tuwò. Gòspòdôrz abò partner projektu, jaczi je wëdôwóny w jãzëkù wikszoscë, téż mùszi miec sedzbã w EÙ abò we Wiôldżi Britanie. Rôd bãdze widzónô transgrańcowô wespółrobòta.

Rôd mdą przëjimóné wniosczi ò stacjonarné stipendia, zgódno z célã bùdowaniô stójnëch partnerstwów midzë mniészëznowima i wikszoscowima mediama, jaczi stôwiô so NewsSpectrum. Tikô to sã òsoblëwie stipendium Professional Placement Fellowship. Na skùtk epidemie COVID-19 bãdą równak téż taksowóné mòżlëwòtë dalny wespółrobòtë, pòd warënkã zagwësnieniô skùtkòwnégò prowadzeniô dzejaniów.

Òglowò, òbëdwa stipendia miałëbë warac nômni dwie niedzele, ale są mòżlëwé wëjimczi òd ti reglë. Stipendium mô bëc zjisconé w równo jaczim czasu midzë czerwińcã a 31 gòdnikã 2021 rokù.

Tak stipendista z mniészëznowégò medium, jak téż partner abò gòspòdôrz z wikszoscowégò medium mògą wnioskòwac ò stipendium do 6000 € kòżdi. Z grantu mògą bëc zapłaconé wëdôwczi mniészëznowégò stipendistë (òddôwóné bezpòstrzédno robòtodôwôczowi), jak téż dietë (np. kòsztë zamieszkaniô i ùżiwieniô). Kòsztë rézë bãdą òddóné dodôwkòwò. Dlô mediów w jãzëkù wikszoscë, z grantu mògą bëc téż zapłaconé wëdôwczi na wënadgrodzenié i rézã, jeżlë są zrzeszoné z realizacją stipendium. Wespół, NewsSpectrum chce namienic na stipendia 480 000 eùro w 2021 rokù.

Żebë aplikòwac ò stipendium, zainteresowóny robòtnicë mediów mielëbë pòznac całowny òpisënk, warënczi i kriteria nôbòru, a téż instrukcje aplikòwaniô na starnie NewsSpectrum. Wniosczi mùszą bëc przesłóné w anielsczim jãzëkù. Chãtnëch do dostaniô stipendium rôczimë do dogôdaniô sã z partnerã abò òrganizacją gòspòdarza przed wnioskòwanim. Równak partnerzë projektu NewsSpectrum są przëszëkòwóny do skòntaktowaniô wëbrónëch aplikantów z pasownyma òrganizacjama-gòspòdôrzama, jeżlë bãdze to brëkòwné.

Stipendiscë òstóną wëbróny przez piãcpersonową rekrutacjową kòmisjã, w jaczi mdą niezanôleżny ekspertowie. Program dôwô òsoblëwi cësk na mòcną òchronã redakcjowi niezanôleżnotë wszëtczich beneficjentów.

Infòrmacje

NewsSpectrum je pòspólną pòdjimizną Midzënôrodnégò Institutu Prasë (International Press Institute, IPI) a téż Stowôrë Dzénników Nôrodnëch i Etnicznëch Mniészëznów Eùropë (European Association of Daily Newspapers in Minority and Regional Languages, MIDAS). Eùropejsczi Institut Kùńsztu i Kùlturë Romów (European Roma Institute for Arts and Culture, ERIAC) je wspòmôgającym partnerã.

NewsSpectrum je nowim programã ùsadzonym w célu zachãcywaniô do nawlékaniô relacjów wespółrobòtë midzë mediama w mniészëznowëch jãzëkach (rechùjacë do nich jãzëczi migrantów) a téż mediama we wikszoscowëch jãzëkach na òbéńdze Eùropejsczi Ùnie. Stipendia NewsSpectrum mają za cél zlepsziwanié wespółrobòtë midzë tima dwùma karnama i wspòmògã dlô wëbëtnoscë mediów w jãzëkach mniészëznów jakno wôżnëch ùczãstników wòlnégò, rozmajitégò mediowégò òkrãżô Eùropejsczi Ùnie. Zgrôwają téż do wesprzeniô nagłosniwaniô w mediach mniészëznowi tematiczi w òpiarcym ò wiédzã i prezentowanié pòzdrzatków przedstôwców mniészëznów.

Program NewsSpectrum je wespółfinancowóny jakno pilotażowi projekt przez Eùropejską Kòmisjã (DG Connect) z dodôwkòwim dëtkòwim wesprzenim òd ERIAC. Wiadła ò pòstãpnëch partnersczich programach bãdą pò jich zacwierdzeniem.

Pëtania?

Zachãcywómë zainteresowónëch wnioskòdôwôczów do wchôdaniô na starnë NewsSpectrum i najã starnã z nôczãscy zadôwónyma pëtaniama przed òddanim wnioskù. Żelë mdzeta mielë pëtania, rôczimë do łączbë z nama.

Kòntaktë

Milica Miletic (IPI): [email protected]
Anna-Kira Pirhofer (MIDAS): [email protected]

Nie òpùscë nônowszich wiadłów! Zapiszë sã na newslettera NewsSpectrum!

 


The NewsSpectrum programme is co-funded by the European Commission within the framework of the pilot project “Internship opportunities for Minority Language Media”, with additional financial support from ERIAC. Further partnerships will be announced as they are confirmed.

(Photo by Finn Hackshaw on Unsplash)