Read in English

Mjezynarodny nowinarski institut (IPI) a Europske zjednoćenstwo mjeńšinowych dźenikow (MIDAS) wozjewja dźensa, 12. apryla, prěnje wupisanje za NewsSpectrum Fellowship.

Stipendij je žurnalistam a žurnalistkam a dalšim za medije tworjacych přistupne, kiž za medije w mjeńšinowych rěčach w EU dźěłaja (inkluziwnje rěče Sintow a Romow a dalše rěče migrantow) a ma za zaměr, dźěłowe partnerstwa mjez mjeńšinowymi a wjetšinowymi powěsćernjemi spěchować.

NewsSpectrum chce w lěće 2021 něhdźe 40 stipendijow we wobłuku dweju programow přizwolić: Collaborative Reporting Fellowships a Professional placement Fellowships .

Fellowship-typy a časowe doby

Collaborative Reporting Fellowship podpěruje projekty rozprawnistwa žurnalistow a žurnalistkow, kiž w mjeńšinowych medijach dźěłaja (inkluziwnje prawidłownje swobodnje dźěłacych), w zhromadnym dźěle ze žurnalistami a žurnalistkami abo medijowymi předewzaćemi we wjetšinowej rěči.

Projekt rozprawnistwa móže so na wólnu temu zjawneho zajima wusměrić, kotraž je za čitarstwo wobeju medijoweju organizacijow relewantne. Prěnjotnje pak spěchujemy projekty, kotrež wobswětleja wosebite połoženje abo perspektiwu mjeńšin a mjeńšinowych skupin w EU abo poćahi mjez mjeńšinowymi a wjetšinowymi skupinami. Projekty, kotrež přinošuja k rozprawnistwu wo europskich temach w mjeńšinowych rěčach, su wosebje witane. Wšitke družiny rozprawnistwa su dowolene, a zdobom je móžne, rozprawy w kóždym formaće wozjewić. Digitalne a awdijowizuelne techniki powědanja su tohorunja dowolene. Wočakujemy, zo rozprawy mjeńšinowe runje tak wjetšinowe medije wozjewjeja.

Doba požadanja za Collaborative Reporting Fellowships kónči so 28. meje 2021. Dalšej wupisani we wobłuku programa chcemy w juniju a awgusće wozjewić. Hlej tež pod cyłotne informacije a FAQs.

Professional placement Fellowship podpěruje indiwidualne krótke praktikumy abo studijowe přebytki za mjeńšinowe medije tworjacych we wjetšinowych medijach. Stipendij je wšitkim sobudźěłaćerkam a sobudźěłaćerjam medijowych domow a předewzaćow přistupne, inkluziwnje žurnalistow a žurnalistkow, redaktorow a redaktorkow, fotowych žurnalistow, tak mjenowanych newsroom- a community manadźerow a sobudźěłaćerjow a sobudźěłaćerki, kiž so na digitalne inowacije wusměrjeja. Tež swobodni sobudźěłaćerjo, kiž prawidłownje za medije skutkuja su tohorunja dowolene. Stipendij móža zamołwići wužiwać, zo bychu swoje kompetency a wědu k wšelakim aspektam w powěsćowej redakciji wuměnjeli, a to we wobłuku powěsćoweho rozprawnistwa, runje tak kaž nastupajo digitalne změny, zawodne modele, zapřijimanje publikuma a za wutwar zhromadnosće.

Požadanja za Professional placement Fellowship přijimujemy wot dźensnišeho, 12. apryla, hač do 28. meje 2021. Tuchwilu plaujemy jenož jeničke wupisanje za Professional placement Fellowship. Hlej tež pod dospołne informacije a FAQs.

Woprawnjenje k wobdźělneju a detaile k požadanju

W medijach tworjacy, kiž w mjeńšinowej rěči dźěłaja, móža so wo stipendij prócować, hdyž ma jich medijowy dom abo předewzaće sydło w EU abo w Zjednoćenym kralestwje a produkuje znajmjeńša 51% swojich wobsahow w jednej regionalnej abo mjeńšinowej rěči (to zapřijima tež migrantske rěče a rěče Sintow a Romow). Čitajće tule wjace wo tym, kotre rěče su spěchujomne. Wjetšinorěčny partner abo hosćićel mjeńšinoweho žurnalista abo žurnalistki ma tohorunja swoje sydło w EU abo w Zjednoćenym kralestwje měć. Mjezypřekročace kooperacije su witane.

Stipendije medijowym předewzaćam na městnje wudawać, w přezjednosći ze zaměrom projekta NewsSpectrum, a tak naslědne partnerstwa mjez medijemi w mjeńšinowych a wjetšinowych rěčach natwarjeć, jasnje poručamy. To płaći předewšěm za program Professional placement Fellowship. Hladajo na koronapandemiju rozhladujemy so tež za móžnosćemi ze zdalenosće zhromadnje dźěłać, dalokož hodźa so tajke aktiwity wuspěšnje přewjesć.

Zasadnje měli stipendije z wobeju programow znajmjeńša dwaj tydźenjej trać, fleksibelne časowe doby přewjedowanja wuměnow pak su tohorunja móžne. Stipendije přewjesć móža zajimcy kóždy čas wot junija hač do 31. decembra 2021.

Wobaj partneraj, to rěka mjeńšinorěčny medijowy stipendiat kaž tež wjetšinowy rozprawnistwowy partner abo hosćićelski medij móža stajnje wo hač do 6.000 € wob stipendij požadać. Za mjeńšinorěčneho stipendiata móže stipendij kóšty za mzdu (podawamy je direktnje dźěłodawarjej) kaž tež za lokalne kóšty (na přikład přebytk a zastaranje) zarunać. Jězbne wudawki přidatnje přewozmjemy. Wjacerěčne medije móže ze stipendijom tohorunja mzdowe kóšty a jězbne wudawki zarunać. Cyłkownje budźe NewsSpectrum w lěće 2021 něhdźe 480.000 € za mjenowane  stipendije přewostajić.

Zajimcy, kiž chcedźa so požadać, měli dospołne wopisanje, spěchowanske a wuběranske kriterije kaž tež pokiwy za požadanje na internetnej stronje NewsSpectrum čitać. Požadanja dyrbja zajimcy w jendźelskej rěči zapodać. Zajimcam poručamy, sej hižo do požadanja rozprawnistwoweho partnera abo hosćićelsku organizaciju namakać. Projketowi partnerojo NewsSpectruma su tež zwóniwe, je-li potrjebja, wjelelubjacych požadarjow a požadarki z přihódnymi hosćićelskimi organizacijemi hromadu wjesć.

Stipendiantow a stipendiatki wuzwoli pjećčłonski komitej, kotremuž přisłušeja tohorunja njewotwisni eksperća. Program zawjazuje so, redakcionelnu njewotwisnosć wšitkich stipendiatow a stipendiatkow w kóždym padźe wobchować.

Pozadk

NewsSpectrum je zhromadna iniciatiwa Mjezynarodneho nowinarskeho instituta (IPI) a Europskeho zjednoćenstwa mjeńšinowych dźenikow (MIDAS). Europski Roma-Institut za wuměłstwo a kulturu (ERIAC) je podpěrowanski partner.

NewsSpectrum je nowy program k spěchowanju dźěłowych partnerstwow mjez medijemi w mjeńšinowych rěčach, inkluziwnje medijow z migraciskim pozadkom, a jich pendantow we wjetšinowych rěčach w cyłej EU. NewsSpectrum-stipendije maja zaměr, zhromadne dźěło mjez woběmaj skupinomaj polěpšić a medije mjeńšinowych rěčow w swobodnej a pluralistiskej medijowej krajinje w Europskej uniji naslědnje podpěrać. Nimo toho chcemy z tym zdobom rozprawnistwo w medijach, kotrež wěcownje wo mjeńšinowych temach infromuja a prespektiwu mjeńšinowych skupin do powěsćoweho rozprawnistwa zapřijima, spěchować.

Program NewsSpectrum je jako pilotowy projekt ze stron Europskeje Komisije (DG Connect) kofinancowany a dóstawa přidatnje financnu podpěru ERIAC. Dalše partnerstwa tohorunja wozjewimy, ručež su wobkrućene.

Hišće prašenja?

Poručamy zajimowanym požadarjam a požadarkam, wopytać internetnu stronu NewsSpectrum a našu FAQ-stronu k powabjenju. Maće-li hišće prašenja, móžeće so rady na nas wobročić.

Zwiski

Josh LaPorte (IPI): [email protected]

Anna-Kira Pirhofer, MIDAS, [email protected]

Njeskomdźće najnowše powěsće! Přizjewće so za naš NewsSpectrum-newsletter.


The NewsSpectrum programme is co-funded by the European Commission within the framework of the pilot project “Internship opportunities for Minority Language Media”, with additional financial support from ERIAC. Further partnerships will be announced as they are confirmed.

(Photo by Finn Hackshaw on Unsplash)